Skip to content

POLITICS AND PARTY POLICY

January 14, 2014

ORGANISED CRIME...!!!

POLITICS AND PARTY POLICY

(Social equal society or market pyramidal society? That is The question!)

The only parties and party politicians have in mind is to be re-elected and to get the maximum number of votes! Everything else is secondary for parties and party politicians! It is not intended that parties and party politicians should be the focus of politics! It is the very problems the decisions and laws that we need to focus on! The mass media and journalists with television in the front has a large debt in this by identifying problems with those political representatives, with the result that parties and politicians are at the center instead of the substance, that is the society planning, decisions and laws!

Grace! Damn parties and politicians who are ruining politics and focus on planning for a better society dependent and based on common sense! Everyone must understand that IT (Information Technology) is doing today that we cannot any longer equate Politics and Party Politics! The word “politis” means citizen(the habitant of the polis/city)! All citizens are politicians! Politics affects all citizens and not the parties and not the politicians? We all citizens have the full responsibility no other! The two big blocks can gladly be converted into two large associations because we are divided into two major ideological directions. A Social Society and a Market Society! The tool is intended to replace the parties and politicians called DDDN : Digital Direct Democratic Nomokrati. (the rule of law!) Without direct democracy , the Market Economists will dominate in all eternity ! It is selfish and shameful, both for those social economic politicians and for those social economic members , to be in a perpetual opposition but to act smart and sensible! It is treason to co-govern the market economic society instead of changing it radical with direct democratic equality laws!

Please vote for me . . .! and for you (common citizen) and for direct democracy! Stay home or vote blank! Please be honest, consider and comment on this proposition!

POLITIK OCH PARTIPOLITIK

(Social equal society or market pyramidal society? That is The question!)

Det enda partierna och partipolitikerna har i sikte är att bli omvalda och att få maximalt antal röster! Allt annat är sekundärt för partierna och för partipolitikerna! Det är inte meningen att partierna och partipolitikerna skall stå i centrum för politiken! Det är själva problemen besluten och lagarna som vi måste fokusera på! Massmedierna och journalisterna med televisionen i spetsen har en stor skuld i detta genom att identifiera problemen med dem politiska representanterna med resultat att partier och politiker står i centrum istället för substansen som är samhällsplaneringen, besluten och lagarna Nåd! Förbanna partierna och politikerna som fördärvar politiken och fokusera på att planera ett bättre samhälle beroende och baserat på aunt förnuft. Alla måste förstå att IT (Information Technology) gör idag att det inte går längre att sätta likhetstecken mellan Politik och Partipolitik! Ordet ”politis” betyder medborgare (Stadsinvånare pólis=stad)! Alla medborgare är politiker! Politik angår alla medborgare och inte partierna och inte politikerna? Vi alla medborgare har hela ansvaret ingen annan! Dem två stora blocken kan gärna omvandlas till två stora föreningar eftersom vi alla är indelade i två stora ideologiska inriktningar. En Social Förening och en Marknads Förening! Verktyget som skall ersätta partierna och politikerna heter DDDN: Digital Direkt Demokratisk Nomokrati. (Rättstatlighet, the rule of law!) Utan direktdemokrati, kommer Marknads-ekonomerna att dominera i all evighet! Det är egoistiskt och skamligt, både för dem socialekonomiska politikerna och för dem socialekonomiska medlemmarna, att vara i en evig opposition utan att agera I-smart och förnuftigt! Det är förräderi att samregera ett marknadsekonomiskt samhälle istället för att förändra det radikalt med direktdemokratiska jämlikhetslagar!

Var god rösta på mig.:.! och på dig! (vanlig medborgare!) och på direktdemokrati! Stanna hemma eller rösta blankt! Var god och ärlig, ta ställning och kommentera detta förslag!

UNO United Nomocrats Organisation… Forget nations, nationalism, old religion myths and traditions! see Millennium Development Goals

UNO United Nomocrats Organisation… Forget nations, nationalism, old religion myths and traditions! see Millennium Development Goals

Fred Blomson 1937, practical philosopher, fred.blomson @ gmail.com

UNO, United Nomocrats Organization! Forget nations!

Digital Direct Democratic Nomocracy = EQUALITY, Please recognize it !

http://www.noleader.wordpress.com, www.facebook.com/nomocracy like

A collective social equal society, or a private market pyramidal society?

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: