Skip to content

A DECLARATION, MANIFESTO AND MOVEMENT ABOUT EQUALITY ! (UN, SE)

March 9, 2014
Four hours good work to all!

Four hours good work to all!

We citizens are not sheep! We don't need any leader!

We citizens are not sheep! We don’t need any leader!

OUR WILL AND TESTAMENT

“OUR POLICY” (OUR = members and not party-top politicians!)

A DECLARATION, MANIFESTO AND MOVEMENT ABOUT EQUALITY

Dear red-green friend! What’s taking you to invest in direct e-democracy ? Why do you want to be in a perpetual opposition and thus passively support the capitalist government ?

S- parties of the world fall ! Capitalism and market economy domination is accepted! Big business is privately owned ! A capitalist society is best controlled by capitalist parties ! The voters know it and they know that no one decides to abolish capitalism by presenting a better alternative ! How long can we stand in opposition ?

Dear Friend understand that in practice, our opponent is not the right parties, our opponent is capitalism ! Why will not you abolish capitalism and parliamentarianism to create a better world with e- democratic constitutional laws ?

On 16th September we shall be told that the Swedish Red-Greens will be 16 years in opposition ! The red-green politicians are happy with their jobs and their wages by passively assisting the government and capitalism to rule on!

I think that red-green members must change radical politics ! We must abolish representative democracy and we need to start discussing constitutions to create economical equality. The law will own and control the society no leader! About 80% of the voters want , among other things :

 Public owned businesses , hospitals , schools, communications etc. !

 Less and eventually abolished defense and weapons production!

 Cancel and replace nuclear power !

 Healthier life and cleaner air, water and nature!

 Laws that maximizes incomes and private ownership. ( Cancel inheritance laws !)

 Progressive replace money entirely by the laws of equitable and righteous distribution policy!

n Maximal 4 hours work per day and zero unemployment!

 A united Europe and a united world with identical laws! (English is the de facto common language : Make it official with a referendum ! Until the science can present a more modern world language!). Common sense must be the basis for everything we think and do!

These goals can be reached only by referendum. By abstaining from voting on the selfish power greedy political leaders, we can achieve referendums ! It’s just common sense that is missing! The red-green politicians are also party members … with a clear conscience! All the academicians and journalists with TV and all the media in the lead, has great power and great responsibility to publish the truth, and to enlighten people.

VÅRT TESTAMENTE

VÅRT TESTAMENTE

VÅR VILJA OCH TESTAMENTE

”VÅR POLITIK” (VÅR=medlemmarnas och inte partitoppens politik!)

EN DEKLARATION, MANIFEST OCH MOTION OM JÄMSTÄLLDHET !

Bäste rödgrön vän! Varför dröjer du att satsa på direkt e-demokrati? Varför vill du vara i en evig opposition och därmed passivt stödja regeringen och kapitalismen?

S-partierna i världen rasar! Kapitalismen och marknadsekonomins herravälde accepteras! Storföretagen är i privat ägo! Ett kapitalistiskt samhälle styrs bäst av kapitalistiska partier! Väljarna vet det och de vet att ingen bestämmer sig att avskaffa kapitalismen och att presentera ett bättre alternativ! Hur länge kan vi stå ut i opposition?

Bäste vän förstå att i praktiken vår motståndare är inte de högra partierna, vår motståndare är kapitalismen! Varför vill du inte avskaffa kapitalismen och parlamentarismen för att skapa en bättre värld med e-demokratiska grundlagar?

Den 16e september skall vi få veta att de rödgröna kommer att vara 16 år i opposition! De rödgröna politikerna är nöjda med sina anställningar och sina löner samt passivt assisterar regeringen och kapitalismen att härska vidare!

Jag anser att vi rödgröna medlemmar måste ändra radikal politik! Vi måste avskaffa den representativa demokratin och vi måste börja diskutera grundlagar för att skapa jämstäldhet. Lagen skall äga och styra samhället inga ledare! Ca 80% av väljarna vill bl. a. ha:

n  Offentliga stora företag, sjukhus, skolor, kommunikationer mm!

n  Mindre och på sikt avskaffat försvar och vapenproduktion!

n  Avskaffa och ersätta kärnkraften!

n  Friskare liv och renare luft, vatten och natur!

n  Lagar som maximerar inkomster och privat ägande. (Avskaffa arvsrätten!)

n  På sikt ersätta pengarna helt av lagar med jämlik rättvis fördelnings politik!

n  Maximalt 4 timmars arbete per dag och noll arbetslöshet!

n  Ett enat EU och en enad värld med samma lagar! (Engelskan är de facto det gemensamma språket! Gör det officiellt med en folkomröstning tills vetenskapen kan presentera ett modernare världs språk!). Sund förnuft måste ligga till grund för allt vi tänker och gör!

Dessa mål kan nås endast med folkomröstningar. Genom att avstå från att rösta på själviska maktgiriga politiska ledare, kan vi åstadkomma folkomröstningar! Det är bara sunt förnuft som fattas! De röd-gröna politikerna är också partimedlemmar…med gott samvete! Alla akademiker och journalisterna med TV och alla massmedia i spetsen har stor makt och stort ansvar att publicera sanningen och att upplysa medborgarna. 

UNO United Nomocrats Organisation… Forget nations, nationalism, old religion myths and traditions! see Millennium Development Goals

UNO United Nomocrats Organisation… Forget nations, nationalism, old religion myths and traditions! see Millennium Development Goals

Fred Blomson 1937, practical philosopher, read more: www.noleader.wordpress.com fred.blomson@gmail.com . Please join: https://www.facebook.com/groups/directdemocrats/ DIRECTDEMOCRATS FOR ECONOMIC EQUALITY A collective social equal society, or a private market pyramidal society? That is THE question! Are we going to allow the Chinese dictatorship to own the whole planet? Please comment!

ALLAS STORT ANSVAR!

ALLAS STORT ANSVAR!

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: