Skip to content

PEOPLE AND DEFENCE

November 11, 2014
The common sense demand a common first official language!

The common sense demand a common first official language!

PEOPLE AND DEFENSE

The issue of a common official global language, the defense issue, the issue of NATO membership, the question of membership in EURO and similar questions are all dependent on the question of the timing of capitalism and the market economy funeral! Common sense says that the world’s future is digital direct democracy! It’s only a matter of time until information technology will befall even politics! Digital Direct Democracy (Nomocracy) involves genuine rule of the people, that is, the basic laws and important decisions taken by referendum to replace old-style parties and politicians other government administrators will be employed based of their merits with the maximum salary (maximal salary law taken by referendum)! The law will own and control everything with integrity! This calls for a referendum on 12 years of education, training and experience in, among others direct democracy (not in Islamology)! The redrosagreen politicians in Sweden and in the world has no chance of governing capitalist society, those redrosagreen will be an eternal opposition! To co-govern with the right-wing would be “political suicide”! The best they redrosagreen politicians can do is to refrain from political career and power craving and seeking other revenue! We members must unite in t. ex. socialdemokraterna.org we can be among the first to start the peaceful evolution of digital direct democracy where people have the power in their hands! We can begin by demanding a referendum to make English also officially the first global common language in Sweden and to be an example for the whole world!   Rule of Law also known as NOMOCRACY en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law, facebook.com/nomocracy, Fred Blomson, equalitynow.eu, facebook.com/fred.blomson  

FOLK OCH FÖRSVAR

Frågan om ett gemensamt officiellt globalt språk, försvarsfrågan, frågan om medlemskap i NATO, frågan om medlemskap i EURO och liknande frågor är alla beroende av frågan om tidpunkten om kapitalismens och marknadsekonomins begravning! Förnuftet säger att världens framtid är digital direktdemokratisk! Det är bara en tidsfråga tills Informationsteknologin skall drabba även politiken! Digital Direktdemokrati (Nomokrati) innebär äkta folkstyre, det vill säga grundlagar och viktiga beslut tagna med folkomröstning skall ersätta gammaldags partier och politiker övriga statsadministratörer skall anställas på grund av sina meriter med maximi lön tagen med folkomröstning! Lagen skall äga och styra allt suveränt! För detta krävs en folkomröstning om 12-års utbildning och praktik i bl. a. direktdemokrati (inte i islamologi)! De rödrosagröna politikerna i Sverige och i världen har ingen chans att regera det kapitalistiska samhället, dem rödrosagröna kommer att vara en evig opposition! Att samregera med högern vore ”politiskt självmord”! Det bästa dem rödrosagröna politikerna kan göra är att avstå från politiker karriären och maktbegäret och att söka andra inkomster! Vi medlemmar måste förenas i t. ex. socialdemokraterna.org vi kan vara dem första att starta den fredliga digitala direktdemokratiska evolutionen där folket har makten i sina händer! Vi kan börja med att kräva folkomröstning för att göra engelskan också officiellt det första globala gemensamma språket i Sverige och att utgöra exempel för hela världen! RULE OF LAW ALSO KNOWN AS NOMOCRACY en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law , facebook.com/nomocracy, Fred Blomson, equalitynow.eu, facebook.com/fred.blomson

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: