Skip to content

HAPPY NEWS ABOUT DEMOCRACY

October 17, 2015
WE COSMOPOLITANS

WE COSMOPOLITANS

HAPPY NEWS ABOUT DEMOCRACY
In light English, Swedish, German and Greek
DDD, Digital Direct Democracy, lex rex “the law is king”, Nomocracy “The rule of law”, the law is the governor either the money or the political representatives!

The democratic system unites the world with universal laws, with a native language and with a universal civilisation (‘politism’, culture). Nationalism, representative democracy, personality cult and migration consigned to history, twelve years of education for all becomes mandatory and all wars end.
DDD Digital Direct Democracy succeeds capitalist dictatorship and the elected party top-dictatorship! Dollar Millionaires are a minority in the world, capitalism and the related market economy system is not democratic and replaces by a democratic system which is gradually replacing the money with laws to own and control everything equal and righteous.
Beloved cosmopolitan please stand up! Your most valuable electoral vote is designed now for digital universal referenda and universal laws, not for representatives. Please realise that your democratic vote is the most valuable you have! Do not give your vote to egoistic and power greedy politicians! You with your vote is the only direct involved responsible ruler. Bring the future closer now! Refuse to fall for party propaganda, and require referendums!
I propose to discuss intensely about the future! I think that some important changes are prioritised and inevitable in the future of society! Globalisation is already here but we are slow to accept this and to adapt to this! The conservative nationalism flourishes with reactionary nationalist parties to dominate the world! It is foolish and absurd the fact that me, you, and “everyone” in the world are studying English and feel the great need for a common native language, but is wasting huge time and huge resources into economic unproductive literary national language activity, while one billion of our brothers in the world dies of starvation.
Migrations evolution continues until all borders are abolished! The best and the inevitable we do to help the refugees and our country is that we do English also officially the country´s, EU´s, and the world’s native language to accelerate and facilitate the education of the poor. The fast data-technological development means that we inevitably face DDD, Digital Direct Democracy. Nationalism and the cult of personality is the refugees’ feet declared dead. Reason and the law are governing (Nomokrati), the motto is: “Citizens of all countries, unite with one language and with laws, save earth, scrap weapons and replace gradually the money with universal laws! Leaders, war and political parties are not required. Start a universal digital organisation in which all members are chairman of the same status. ”
Universal nomology (doctrine of universal DDD laws, i.e. contemporary DDD political science) is a new subject that is taught and practiced from kindergarten upwards in all educational and up to research levels!
Libraries are converted to DDD parliament in which citizens pick among other DDD knowledge, discuss, practice and vote universal laws!
All the traditional pyramidal organisation order throughout society is horizontal, where all citizens and deserved employees is chairman of the same status. Reason Rule!
We have enough reports of natural scientific progress! Now is the time for reports on the contemporary DDD political science and political scientific research and practical political progress! Please comment and share this manifesto.
Fred Blomson alias Δημητριος Γαλατσινος, popular philosopher, f.1937.
http://www.equalitynow.eu, Ιn light Εnglish, Swedish, German and Greek
Facebook group: “We cosmopolitans”. Example: www. voteit . se /in-english/

SVENSKA

GLADA NYHETER ΟM DEMOKRATI
DDD, Digital Direkt Demokrati, lex rex “lagen är kung”, Nomokrati “The rule of law”, lagens regering, varken pengarnas eller representanternas!

Det demokratiska systemet enar världen med universella lagar, med ett modersmål och med en universell civilisation (politism, kultur). Nationalism, representativ demokrati, personkult och migration förpassas till historien, tolv års utbildning åt alla blir obligatorisk och alla krig tar slut.
DDD Digital Direkt Demokrati efterträder den kapitalistiska diktaturen och den partitopp styrda valda diktaturen! Dollarmiljonärer utgör en minoritet i världen, kapitalismen och det därtill knutna marknadsekonomiska systemet är odemokratisk och ersättes av det demokratiska systemet som ersätter successivt pengarna med lagar som äger och styr allt och alla lika och rättfärdigt!
Älskad kosmopolit var god stå upp! Din ytterst värdefulla valröst är avsedd nu för digitala universella folkomröstningar och universella lagar, inte för representanter. Ge inte din valröst till egoistiska och maktgiriga politiker! Du med din valröst är den ende direkt deltagande ansvariga härskare. Hämta framtiden närmare redan nu! Vägra att falla för partipropagandan och kräv folkomröstningar!
Härmed föreslår jag att diskutera intensivt om framtiden! Jag anser att visa viktiga förändringar är prioriterande och oundvikliga i framtidens samhälle! Globaliseringen är redan här men vi dröjer att acceptera denna och att anpassa oss till denna! Den konservativa nationalismen florerar med reaktionära nationalistiska partier att härja i världen! Det är dumt och absurt att jag, du och “alla” i världen studerar engelska och känner det stora behovet av ett gemensamt modersmål, men slösar enorm tid och ofantliga resurser åt ekonomisk improduktiv litterär nationell språkaktivitet, medan en miljard av våra bröder i världen dör av svält.
Migrations evolutionen fortsätter tills alla gränser är avskaffade! Det bästa och det oundvikliga vi gör för att hjälpa flyktingarna och vårt land, är att vi gör engelskan även officiellt landets, EUs, och världens modersmål för att bl. a. påskynda och underlätta utbildningen för de fattiga. Den snabba data-teknologiska utvecklingen medför att vi oundvikligen inför DDD, Digital Direkt Demokrati. Nationalism och personkult är med flyktingarnas fötter förklarade döda. Förnuftet och lagen styr (Nomokrati), mottot är: “Medborgare i alla länder förena er med ett modersmål och med lagar, rädda jorden, skrota vapnen och ersätt successivt pengarna med universella lagar! Ledare, krig och partier behövs inte. Starta en universell digital organisation där alla medlemmar är ordförande med samma status”.
Universell nomologi (läran om universella DDD lagar, dvs modern DDD statskunskap) är ett nytt ämne som undervisas och praktiseras från dagis och uppåt i samtliga undervisnings och forskningsnivåer!
Biblioteken är omvandlade till DDD parlament där medborgarna hämtar bl. a. DDD kunskap, diskuterar, praktiserar och röstar universella lagar!
All traditionell pyramidal organisationsordning i hela samhället är horisontell, där samtliga medborgare och meriterade anställda är ordförande med samma status. Förnuftet härskar!
Vi har nog med rapporter om naturvetenskapliga framsteg! Nu är det dags för rapporter om nutida DDD statsvetenskaplig forskning och konkreta politiska framsteg! Var god kommentera och dela detta manifest.
Fred Blomson alias Δημητριος Γαλατσινος, popular philosopher, f.1937.
http://www.equalitynow.eu, in light english, se, de and gr
Facebook group: “We cosmopolitans”. Example: www. voteit . se /in-english/

GERMAN

FROHE NACHRICHTEN UM DEMOKRATIE
DDD, Digital Direkt Democratie, lex rex “Das Gesetz ist König”, Nomokratie “Rechtsstaatlichkeit”, das Gesetz regiert entweder das Geld eller die politische Representanten!

Das demokratische System vereint die Welt mit universellen Gesetzen, mit einer Sprache und mit einer universellen Zivilisation (Politismus, Kultur). Der Nationalismus, die repräsentative Demokratie, der Personenkult und die Migration, angehören der Vergangenheit. 12 Jahre der Bildung für alle ist Pflicht und es gibt keine Kriege.
DDD Digital Direct Demokratie ist die Nachfolge der kapitalistischen Diktatur und der von oben gewählten Parteidiktatur! Dollar-Millionäre sind eine Minderheit in der Welt, der Kapitalismus und die damit verbundene Marktwirtschaft ist nicht demokratisch und wird durch ein demokratisches System ersetzt, das Geld wird mit Gesetzen ersetzt. Das Gesetz besitzt und kontrolliert alles und jeden gleich und rättfärdigt.
Ärad kosmopolit bitte steh auf! Deine wertvolle Stimme ist für Universellen Referenden und universellen Gesetze, nicht für Vertreter gestaltet. Gib nicht Deine Stimme zu egoistischer und Macht gieriger Politiker! Du mit Deine Stimme ist der einzige direkt Beteiligte verantwortlich Herrscher. Bring jetzt die Zukunft näher! Fall nicht Offer für Parteipropaganda, erfordere Referenden!
Daher schlage ich vor, intensiv über die Zukunft zu diskutieren! Ich denke, dass wichtige Änderungen priorisiert und unvermeidlich sind in die Zukunft der Gesellschaft! Die Globalisierung ist schon da, aber wir sind langsam, um diese zu übernehmen und sich darauf einzustellen! Der konservative Nationalismus blüht und reaktionäre nationalistische Parteien, die Welt verwüsten! Es ist töricht und absurd, ich, du, und “jeder” in der Welt Englisch studiert und spürt die große Notwendigkeit einer gemeinsamen Muttersprache. Dagegen wir verschwenden enorme Zeit und enorme Ressourcen in die wirtschaftlich unproduktive literarischen Sprachaktivität, während eine Milliarde unserer Brüder in der Welt stirbt an Hunger.
Die Migration Evolution fortgesetzt, bis alle Grenzen abgeschafft sind! Dass beste und dass unvermeidliche wir tun, um den Flüchtlingen zu unser Land zu helfen ist, dass wir Englisch auch offiziell überall einführen um unter anderem, die Bildung der Armen zu beschleunigen und zu erleichtern. Die schnelle Daten-technologische Entwicklung bedeutet, dass wir unvermeidlich mit DDD (Digital Direct Demokratie) überall einführen. Der Nationalismus und der Personenkult ist mit der Füße der Flüchtlinge tot erklärt. Der gesunde Menschenverstand und das Gesetz herrschen! Das Motto lautet: “Bürger aller Länder, vereinigt mit einer Sprache und mit Gesetzen, retten sie die Erde, die Waffen schroten und das Geld mit den universellen Gesetzen ersetzen! Führer, Krieg und politische Parteien sind nicht erforderlich. Wir können eine universelle digitale Organisation starten, in der alle Mitglieder Vorsitzender mit gleichem Status sind”.
Universelle Nomologi (Lehre von der allgemeinen DDD Gesetzen, d.h. moderne DDD Politikwissenschaft) ist ein neues Thema, das gelehrt und praktiziert wird in allen Bildungs- und Forschungsebenen vom Kindergarten nach oben!
Bibliotheken sind zu DDD Parlament umgewandelt, in dem die Bürger unter anderem studieren, DDD universellen Gesetze diskutieren, praktizieren und abstimmen!
All die traditionelle Pyramiden Organisation in der gesamten Gesellschaft ist horizontal, in dem alle Bürger und verdiente Mitarbeiter Vorsitzender mit gleichem Status sind.
Wir haben genug Berichte der naturwissenschaftlichen Fortschritte! Jetzt ist die Zeit für Berichte über zeitgenössische DDD politikwissenschaftlich Forschung und konkrete politische Fortschritte! Bitte kommentieren und teilen dieses Manifest.
Fred Blomson alias Δημητριος Γαλατσινος, popular Philosopher f.1937.
http://www.equalitynow.eu, in Licht Englisch, Swedish, German and Greek.
Facebook-Gruppe: “We cosmopolitans”. Beispiel: www. voteit. com / in-Englisch /

GREEK

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
DDD, Ψηφιακή Άμεση Δημοκρατία, lex Rex “ο νόμος είναι βασιλιάς”, Νομοκρατια, “το κράτος δικαίου”, οπου ο νόμος ειναι ο κυβερνητης, ουτε το χρήμα ουτε οι πολιτικοι αντιπροσωποι!

Το δημοκρατικό σύστημα ενώνει τον κόσμο με παγκοσμιους νόμους, με μια κοινη γλώσσα και με εναν παγκοσμιο πολιτισμό. Ο εθνικισμός, η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, η προσωπολατρεια και η μετανάστευση ανήκουν πλέον στην ιστορία, δώδεκα χρόνια εκπαίδευση ειναι τωρα υποχρεωτική και όλοι οι πολέμοι τελειωσαν!
Η DDD Ψηφιακή Άμεση Δημοκρατία διαδεχτηκε την καπιταλιστική δικτατορία και την κορυφοδιοικουμενη εκλεγμένη κομματική δικτατορία! Οι εκατομμυριούχοι δολαριου είναι μειονότητα στον κόσμο, ο καπιταλισμός και το σχετικό σύστημα της οικονομίας της αγοράς είναι αντιδημοκρατικος και αντικατασταται από το δημοκρατικό σύστημα το οποίο αντικαθιστά σταδιακά τα χρήματα με νόμους που κατέχουν και ελέγχουν τα πάντα ισα και δικαια!
Αγαπητε κοσμοπολίτη παρακαλώ ξεσηκώσου! Η ανεκτιμητα υψηλα πολύτιμη ψηφος σου προοριζεται τώρα για ψηφιακα δημοψηφίσματα και παγκοσμιους νόμους, οχι για αντιπροσώπους. Σε παρακαλω συνειδητοποιησε οτι η ψηφος σου ειναι το πολυτιμοτερο που κατεχεις! Μην δίνεις την ψηφο σου σε εγωιστες και άπληστους πολιτικούς! Εσυ με την ψηφο σου εισαι ο κυριος συνυπευθυνος κυβερνήτης. Πλησιασε απο τωρα το μελλον! Αρνησου να πεφτεις θημα της κομματικης προπαγανδας, απαιτησε δημοψηφίσματα!
Ως εκ τούτου, προτείνω να συζητήσουμε έντονα για το μέλλον! Νομίζω ότι ορισμενες σημαντικές αλλαγές εχουν προτεραιότητα και ειναι αναπόφευκτες στο μέλλον της κοινωνίας! Η παγκοσμιοποίηση είναι ήδη εδώ, αλλά καθυστερουμε να το αποδεχθούμε και να προσαρμοστούμε! Ο συντηρητικός εθνικισμός ευδοκιμεί με αντιδραστικα εθνικιστικά κόμματα να παρασυρουν τον κόσμο! Είναι ανόητο και παράλογο εγω, εσυ, και “όλοι” στον κόσμο να μελετούν τα αγγλικά και να αισθανονται τη μεγάλη ανάγκη για μια κοινή μητρική γλώσσα, αλλά να σπαταλουν τεράστιο χρόνο και τεράστιους πόρους στην οικονομικα αντιπαραγωγική λογοτεχνική εθνική δραστηριότητα, ενώ ένα δισεκατομμύριο των αδελφών μας στον κόσμο πεθαίνει από την πείνα.
Η μεταναστεύτικη επανασταση θα συνεχίζεται μέχρις ότου καταργηθούν όλα τα σύνορα! Το καλύτερο και το αναπόφευκτο που κάνουμε για να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες και την χώρα μας είναι ότι κάνουμε τα αγγλικά και επίσημα την μητρικη γλωσσα της χώρας, της ΕΕ και του κόσμου, και μεταξύ άλλων επιτάχυνουμε και διευκόλυνουμε την εκπαίδευση των φτωχών παντου. Η εξαιρετικα ραγδαια τεχνολογικη αναπτυξη συνεπαγεται την εφαρμογη της ψηφιακης αμεσης δημοκρατιας DDD. Ο εθνικισμός και η προσωπολατρεια με τα πόδια των προσφύγων κηρυχθηκε νεκρός. Η λογικη και ο νομος κυριαρχουν (Nomokrati), το σύνθημα είναι: «Κοσμοπολίτες όλων των χωρών, ενωθείτε με μία γλώσσα και με νόμους, σωστε την γη, καταργηστε τα όπλα και αντικαταστήστε σταδιακά τα χρήματα με παγκόσμιους νόμους! Αρχηγοι, πόλεμοι και πολιτικά κόμματα δεν χρειαζονται. Ας ξεκινήσουμε μια παγκοσμια ψηφιακή οργάνωση στην οποία όλα τα μέλη ειναι προεδροι με ισα δικαιωματα”.
Οικουμενική DDD νομολογια (Δηλαδή σύγχρονη πολιτική DDD επιστήμη) είναι ένα νέο θέμα που διδάσκεται και ασκείται από το νηπιαγωγείο σε όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά επίπεδα!
Οι βιβλιοθήκες μετατρέπονται σε DDD κοινοβούλια στα οποία οι πολίτες επιλέγουν μεταξύ αλλων DDD γνώση, συζητουν και ασκουνται στην ψηφοφορία παγκοσμιων νόμων!
Όλα τα παραδοσιακa πυραμιδικα οργάνωτικα συστηματα σε ολόκληρη την κοινωνία είναι τωρα πλεον οριζόντια, όπου όλοι οι πολίτες και οι αξιοκρατικα εκλεγμενοι εργαζομενοι είναι πρόεδροι με ισα δικαιωματα. Η λογικη κυριαρχει παντου και παντοτε!
Ερχονται πολλες ειδησεις για την προοδο των “θετικων” επιστημων! Τώρα είναι η ώρα για ειδησεις σχετικά με τη σύγχρονη DDD εξελιξη της πολιτικης επιστημονικής έρευνας και της πρακτικής πολιτικης προόδου! Παρακαλώ σχολιασε και μοιρασε αυτό το μανιφέστο.
Fred Blomson alias Δημητριος Γαλατσινος, popular philosopher, f.1937.
http://www.equalitynow.eu, in light English, Swedish, German and Greek.
Facebook group: “We cosmopolitans”. Παραδειγμα: www. voteit. com / in-Englisch /

PEACEFUL EVOLUTION, A DIGITAL DEMOCRATIC EGALITARIAN ECONOMIC SYSTEM AND A UNIVERSAL CIVILIZATION ARE POSSIBLE! ABOLISH NATIONALISM!

PEACEFUL EVOLUTION, A DIGITAL DEMOCRATIC EGALITARIAN ECONOMIC SYSTEM AND A UNIVERSAL CIVILIZATION ARE POSSIBLE! ABOLISH NATIONALISM!

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: