Skip to content

ABOUT THE FUTURE OF DEMOCRACY

January 31, 2016

9780748634996

ABOUT THE FUTURE OF DEMOCRACY
ICT (Information and Communication Technology) affects inevitable, evolutionary and radical politics too, despite politicians’ resistance. Cult of personality is repealed. Nowadays there is only a democracy, namely the global digital direct democracy. New equality constitutions should be taken with digital voting. Common laws requiring scientific experts, will be taken by full-time employed qualified scientists.
Stand up! We citizens are not sheep to be led! From now on, in the unions, in the internet and in all the media, we shall discuss about global equality laws, instead, about money and about politicians. The rule of law implies global equality constitutions taken with digital voting, consequence is an economically universal egalitarian society (UHO United Human Organisation with common language and common civilisation). The nations will disappear and the municipalities will be left with their central cities. Our new fatherland will be the city in our community! Our own digital equality constitutions will help us all to own and to control everything together without leaders and parties (Nomocracy) Νóμος=law, κρατώ=rule.
Wisdom consider three alternative systems for the future:
—- The rule of law, environmental protection, freedom and humanism.
—- Communist Party top-down military dictatorial slavery.
—- Private egoistic market economy capitalist slavery.
Which system do you prefer? What do you do for the fastest possible realisation of the system you prefer? Do you wish a common language for your children’s society? The future society is like a big global family!
Fred Blomson, born in 1937, genuine democratic amateur philosopher http://www.equalitynow.eu into: UK, SE, GR, DE fred.blomson@gmail.com Group: facebook. com / we cosmopolitans, debate.org

9780748634996

WARNING: “MODERATERNA” AND “S-SOCIALISTS” RULE TOGETHER
Januari 2016, Dear comrades Cosmopolitans! (politis = citizen)
In the next election is very possible that the power greedy S-partytop politicians, without asking the members, are speculating to rule together with Moderaterna. Do we want it so, or do we want the red green parties to come together and unite into one organisation to introduce the digital direct democratic alternative system “The Rule of Law”? where our (the cosmopolitans) own constitutional LAWS owns and controls everything instead of inevitable corrupt leaders?
BRING THE UNIVERSAL DREAM SOCIETY
(The Swedish model is developed and becomes a model for the universal dream society)
I am a constructive critical TV viewer who listen to the voice of conscience and common sense, ask and suggest. How can citizens get power only from the topdown indoctrination? We are no sheep to be led, we need dialogue, good decisions and constitutional LAWS taken with digital voting, e-technology means that it is not required highly paid power greedy leaders.
The most important freedom of all Human Rights is the right to participate directly with the free will (digitally) in the universal dream society’s basic decision-making processes at all levels and in the universal dream-societies fundamental legislation.
Why SVT-FORUM does not activate parallel with the television program, an interactive website (eg voteit. se) for viewers to communicate, discuss important universal social issues and propose laws to advisory vote? When we will become cosmopolitan democrats (politis=citizen). Politicians, representative democracy and the market economy should not be forever. The future of the universal dream society is green, altruistic, just and economically equitable, without nationalism, and without local and global private selfishness!
“You,” I, and “all” Cosmopolitans in the world are studying English. The rich can afford to study the language in for instance England, making some more equal than others! All politicians and the establishment learns good English. Are they a class better citizens than we ordinary low paid Cosmopolitans? Would not we be equal? Why are we not the first country to abolish nationalism and with a referendum to introduce English as the country’s common mother language for all countries to follow suit?
If we want a united universal dream society, to stop extremism and induce eg Shia, Suni and the Israelites to come together, we must look beyond our nationalistic traditions and be the first to introduce English as the universal dream society’s common language and hence a universal civilisation. (Note: About 70% also in English is Greek and Latin).
Without a common native language, we can never be equal. With the English language would education spread and raised, peace would be secured, countries would unite with the laws as quickly as possible, with countless additional giant great benefits. Digital direct democracy and a referendum on English as a common mother language is essential and inevitable. Why journalists, politicians and the establishment focuses not and do not prioritise these fundamental issues daily? I am thankful för a comment. Please share.
Fred Blomson, born in 1937, genuine democratic amateur philosopher http://www.equalitynow.eu in: UK,GR, EN, DE, fred.blomson@gmail.com Group: facebook. com / WE COSMOPOLITANS
(UHO) United Human Organisation.

in Swedish
VARNING: M+S SAMREGERAR
Januari 2016 Ärade kamrater Kosmopoliter! (politis=medborgare)
Vid nästa val fins det mycket stor risk att den maktgiriga S-partitoppen, utan att fråga medlemmarna, spekulerar att samregera med M. Vill vi ha det så eller vill vi att V, MP och S skall samsas och förenas till en organisation för att införa det digitala direkt demokratiska alternativa systemet “LAGENS HERRAVÄLDE” (The rule of law) ? där våra (Kosmopoliternas) egna GRUNDLAGAR äger och styr alting istället för oundvikligt korrupta ledare?
NÄRMA DET UNIVERSELLA DRÖMSAMHÄLLET
(Den svenska modellen utvecklas och blir förebild för det universella drömsamhället)
Jag är en konstruktiv-kritisk tv tittare som lyssnar på samvetets röst och på sunda förnuftet, undrar och föreslår. Hur skall medborgarna få makten med endast uppifrån ner (TOPDOWN) indoktrinering? Vi är inga får att ledas, vi behöver dialog, bra beslut och grundlagar tagna med digitala omröstningar, e-teknologi gör att det inte behövs högavlönade maktgiriga ledare.
Den allra viktigaste fria Mänskliga Rättigheten är rätten att delta direkt MED SIN FRIA VILJA (digitalt) i det universella drömsamhällets viktiga beslutsprocesser på alla nivåer och i det universella drömsamhällets grundlagstiftning.
Varför dröjer SVTFORUM att aktivera parallellt med tv-programmet en interaktiv webbsida (t.ex. voteit . se) för att tittarna skall kunna kommunicera, diskutera viktiga universella samhällsfrågor och föreslå LAGAR till rådgivande omröstning? När skall vi kosmopoliter bli demokrater (politis=medborgare). Politiker, representativ demokrati och marknadsekonomi skall inte vara för evigt. Det universella drömsamhällets framtid är grön, altruistisk, solidarisk, rättvis och ekonomiskt jämlik utan nationalism och utan lokal och global privat egoism!
“Du”, jag, och “alla” kosmopoliter i världen studerar Engelska. De rika har råd att studera språket i t. ex. England, vilket gör några jämlikare än andra! Alla politiker och etablissemanget lär sig bra Engelska. Är de en klass för sig bättre medborgare än vi vanliga lågavlönade? Skulle vi inte vara lika? Varför är vi inte det första landet att avskaffa nationalismen och att med en folkomröstning införa Engelskan som landets gemensamma modersmål för att alla länder skall följa efter?
Om vi vill ha ett förenat universellt drömsamhälle, vill stoppa extremismen och förmå t.ex. Shia, Suni och Israeli att samsas, vi måste se över våra nationalistiska traditioner och vara först att införa Engelskan det universella drömsamhällets gemensamma modersmål och därmed en universell civilisation. (Obs! ca 70% också i Engelskan är ändå Grekiska och Latin).
Utan ett gemensamt modersmål kan vi aldrig bli lika. Med Engelskan skulle utbildningen i drömsamhället bredas och höjas, freden skulle säkras, länderna skulle förenas med lagar snabbast möjligt, med oräkneliga ytterligare jätte stora fördelar. Digital direkt demokrati och en folkomröstning om Engelskan som gemensamt modersmål är nödvändig och oundviklig. Varför journalisterna, politikerna och etablissemanget fokuserar inte och prioriterar inte dessa fundamentala frågor dagligen? Ja är tacksam för en kommentar! Please share it.
Fred Blomson, born 1937, genuine democratic amateur philosopher http://www.equalitynow.eu in: UN, GR, SE, DE, fred.blomson@gmail.com Group: facebook. com/WE COSMOPOLITANS
(UHO) United Human Organisation.

engelska_0

ENGLISH THE COMMON MOTHERLANGUAGE, THE UNIVERSAL CIVILIZATION IS INEVITABLE!

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: